Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Hoogveld

11-02-2019 20:00 - 22:00
Kindcentrum Loedoes
Address: Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard, Nederland

Het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en met de leden van gedachten wisselt over de toekomstige activiteiten.

Agenda

1. Opening
2. Door leden ingebrachte bespreekpunten en vragen
3. Bestuursmededelingen
4. Verslag
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel verslag 2018
7. Decharge bestuur 2018
8. Begroting en contributie 2019
9. Verkiezing en benoeming bestuur
10. Verkiezing en benoeming kascommissie
11. Sluiting