Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Hoogveld

26-02-2018 20:00 - 22:00
Kindcentrum Loedoes
Address: Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard, Nederland

Het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en met de leden van gedachten wisselt over de toekomstige activiteiten.

Agenda

1. Opening
2. Door leden ingebrachte bespreekpunten en vragen
3. Bestuursmededelingen
4. Verslag
5. Jaarverslag 2017
6. Financieel verslag 2017
7. Decharge bestuur 2017
8. Begroting en contributie 2018
9. Verkiezing en benoeming bestuur
10. Verkiezing en benoeming kascommissie
11. Sluiting