Ledenvergadering Buurtvereniging Hoogveld

15-03-2017 20:00 - 21:00
Kindcentrum Loedoes
Address: Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard, Nederland

Het moment waarop het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en met de leden van gedachten wisselt over de toekomstige activiteiten.

Agenda

1. Opening
2. Door leden ingebrachte bespreekpunten en vragen
3. Bestuursmededelingen
4. Verslag
5. Jaarverslag 2016
6. Financieel verslag 2016
7. Decharge bestuur 2016
8. Begroting en contributie 2017
9. Verkiezing en benoeming bestuur
10. Verkiezing en benoeming kascommissie
11. Sluiting